Misija

Misija Doma zdravlјa Vladičin Han je pružanje zdravstvenih usluga koje su usmerene na očuvanju i unapređenju zdravlјa, prevenciji, dijagnostici i terapiji u lečenju bolesti koje imaju za cilј zadovolјnog pacijenta.

Vizija

Razvoj ka ustanovi primarne zdravstvene zaštite koja će biti lider u očuvanju zdravlјa zajednice, prevenciji i rešavanju zdravstvenih problema svih populacionih grupa, uz stalno unapređenje kvaliteta stručnog rada i bezbednosti pacijenata.

 

Istorijat Doma zdravlja Vladičin Han

Dom zdravlјa Vladičin Han osnovan je Odlukom o osnivanju donetom od strane Narodnog Odbora Južnomoravskog sreza 1953. godine kao Dom narodnog zdravlјa. Sve do 1982. godine radio je u neodgovarajućim uslovima u starom objektu a od 1982. godine radi u novom, savremenom objektu veličine 2.324,5 m2 koji pruža uslove za rad svih službi koje Dom zdravlјa ima. Od osnivanja do današnjeg dana Dom zdravlјa radio je ili kao samostalna ustanova ili kao ustanoiva u sastavu najpre Međuopštinskog medicinskog centra Vranje a onda Zdravstvenog centra Vranje sve do kraja 2005. godine kada je izdvojen iz sastava ZC Vranje i posluje kao samostalna zdravstvena ustanova.

Uloga Doma zdravlja Vladičin Han

U obavlјanju zdravstvene delatnosti Dom zdravlјa promoviše zdravlјe i pruža preventivne dijagnostičke i terapijske usluge iz opšte medicine, pedijatrije, ginekologije, medicine rada, hitne medicinske pomoći, stomatologije (opšte, dečije i preventivne) polivalentne patronaže i zdravstvene nege, radiološke i biohemisko - hematološke dijagnostike, kao i specijalističko kolsultativne usluge iz interne medicine, pneumoftiziologije, oftalmologije, otorinolaringologije i psihijatrije.

Organizacija Doma zdravlja Vladičin Han

U cilјu efikasnijeg obavlјanja delatnosti u Domu zdravlјa obrazuju se organizacione jedinice po funkcionalnom principu za pojedine oblasti delatnosti i to:

 1. služba za zdravstvenu zaštitu odraslih sa kućnim lečenjem i zdravstvenom zaštitom radnika,
 2. služba za hitnu medicinsku pomoć,
 3. služba za zdravstvenu zaštitu dece, školske dece, žena i polivalentna patronaža,
 4. služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu,
 5. služba za laboratorijsku, radiološku dijagnostiku,
 6. služba za specijalističko konsultativnu delatnost.

Za obavlјanje nemedicinskih poslova Dom zdravlјa obrazuje organizacione jedinice- službe i to:

 1. Služba za pravne i ekonomsko - finansijske poslove,
 2. Služba za tehničke i druge slične poslove.

 Obrazovanje užih organizacionih jedinica u okviru službi uklјučujući i teritorijalno izdvajanje zdravstvene ambulante uređuje se aktom o organizaciji i sistematizaciji poslova koji donosi direktor.

Prema ovom aktu u okviru službe za zdravstvenu zaštitu odraslih postoje tri zdravstvne ambulante:

 • Zdravstvena ambulanta Džep
 • Zdravstvena ambulanta Stubal i
 • Zdravstvena ambulanta Manjak

© Copyright Dom zdravlja Vladicin Han